Mechanische Aktoren

 

Mechanische Aktoren

Mikromechanische Ultraschallwandler (CMUT)

 

Mechanische Aktoren

Nanoscopic Electrostatic Drive – elektrostatische MEMS Biegewandler (NED)